Reflex Fondkapital

Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra den med andra produkter

Mål

Målet är att täcka ditt behov av försäkringsskydd och skapa god avkastning i relation till den av dig valda risknivån. Du bestämmer själv hur
försäkringskapitalet ska placeras och du står själv den finansiella risken för utvecklingen av valda placeringar. Avkastningen på försäkringen är
beroende av värdeutvecklingen på de underliggande investeringsalternativen, vilka du kan finna på www.lansforsakringar.se

Målgrupp

Produkten vänder sig till icke-professionella investerare med lång placeringshorisont. Försäkringen passar dig som vill spara i fonder och som själv vill bestämma hur kapitalet placeras och betalas ut och samtidigt kunna dra fördel av livförsäkringens särskilda egenskaper.

Försäkringsförmåner och kostnader

Försäkringen innehåller ett återbetalningsskydd. Det innebär att sparande betalas ut till valda förmånstagare om du avlider under försäkringstiden. Om du avlider innan utbetalningarna har startat är storleken på återbetalningsskyddet 101 procent av försäkringens värde vid dödsfallet. Kostnaden för 1 procent extra förmån är cirka 1 kr
per år för rekommenderade innehavstiden 5 år vid en investering på 100 000 kr. Kostnaden för denna procent kommer att påverka försäkringens värde.
Försäkringen kan väljas med valfri förfallodag, dock tidigast 5 år från tecknandet. Försäkringen kan inte ensidigt sägas upp av försäkringsbolaget

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt
det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risken och avkastningen för denna produkt är helt beroende av de fonder som du väljer i att placera i. De investeringsalternativ som du kan välja i denna produkt har klassificerats som 1-7 av 7, vilket betyder att riskerna ligger mellan den lägsta riskklassen och den högsta riskklassen.
Eftersom återbetalningsskyddet är 1 % av försäkringens värde och detta i sin tur utgörs av de underliggande investeringarna beror produktens totala resultat helt på värdeutvecklingen av de underliggande investeringarna.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering. Det finns dock särskilda skyddsregler för försäkringstagare som minskar denna risk, se avsnittet ”Vad händer om vi inte kan betala dig?”
Närmare information om de enskilda investeringsalternativen hittar du på www.lansforsakringar.se.

Vad händer om Länsförsäkringar inte kan göra några utbetalningar?

Försäkringsbolaget är skyldiga att göra avsättningar som ska motsvara belopp som krävs för att bolaget vid varje tidpunkt ska kunna uppfylla
alla åtaganden som kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Om bolaget går i konkurs har försäkringstagaresfordran mot försäkringsbolaget företräde före många andra fordringar.

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Kortast tillåtna innehavstid: 5 år
Du kan ångra försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att försäkringsbesked utfärdats. Vid ångerrätt återbetalas försäkringens värde på dagen för utbetalning. Eventuella avgifter och skatt återbetalas inte.
Vill du säga upp försäkringen kan du ringa till oss på 08-588 400 00 eller genom att kontakta ditt lokala Länsförsäkringsbolag.
Efter ett år kan du återköpa försäkringen vilket betyder att du tar ut kapitalet ur försäkringen i förtid, innan rekommenderad innehavstid infaller. Första året är helt återköp inte tillåtet minst 1000 kr måste finnas kvar i försäkringen efter ett återköp under första försäkringsåret.
Därefter kan försäkringen återköpas helt eller till viss del.
Återköpsavgifter kan komma att ändras men är för närvarande 250 kr per återköp.

Hur kan jag klaga?

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är
vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den
person du haft kontakt med eller vår klagomålsansvariga/kundombudsman.
Mer information hittar du på vår webbplats.
•Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär. Prövningen är kostnadsfri för dig. Tvistefrågor av medicinsk karaktär prövas av Personförsäkringsnämnden.
• Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i exempelvis din försäkring. Du betalar då enbart självrisken. Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information.
• Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå.

Övrigt

Utöver detta faktablad finns en Förköpsinformation som tillhandahålls vid tecknande av försäkringen. Det finns även ett faktablad i enlighet med FI:s föreskrifter tillgängligt på länsforsakringar.se Fullständiga villkor finns på www.lansforsakringar.se

För mer information kontakta Försäkringsbyrån

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Vi kommer när det passar
Dig och kan tillsammans se över hela din situation och dina
försäkringsbehov idag och i framtiden. Vi lämnar givetvis offert kostnadsfritt.
 • Försäkringsbyrån i Skellefteå AB
  Expolaris Center
  931 78 Skellefteå
  Besöksadress:
  Kanalgatan 77
  931 78 Skellfteå
 • 070-2251388
 • michael.norqvist@LFvasterbotten.se