Information vid försäkringsdistribution

Information vid försäkringsdistribution

När försäkring förmedlas av en anknuten försäkringsförmedlare på uppdrag av ett försäkringsbolag är den anknutne försäkringsförmedlaren skyldig att lämna dig denna information.
Här framgår bl. a. försäkringsförmedlarens identitet, vilket bolag inom Länsförsäkringar som förmedlaren är anknuten till, hur förmedlaren ersätts, vilka myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsförmedlaren samt hur du kan kontrollera försäkringsförmedlarens registrering. Vidare framgår var du som kund kan vända dig om du är missnöjd samt hur du kan framföra eventuella klagomål, liksom frågor om hur eventuellt skadestånd hanteras.

Försäkringsförmedlaren

Din försäkring förmedlas av Försäkringsbyrån i Skellefteå AB
Organisationsnummer: 556499–7418
Adress: Kanalgatan 77, 931 78 Skellefteå
Telefonnummer: 0910–70 10 96, 070-225 13 88
Postadress: Expolaris Center, 931 78 Skellefteå
Besöksadress: Kanalgatan 77, 931 78 Skellefteå
Förmedlingen utförs av Michael Norqvist anställd hos försäkringsförmedlaren michael.norqvist@LFvasterbotten.se

Anknuten försäkringsförmedlare till Länsförsäkringar Västerbotten

Försäkringsförmedlaren är anknuten försäkringsförmedlare till och har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla försäkring för Länsförsäkringar Västerbottens räkning, på vars uppdrag försäkringsförmedlaren agerar.

Länsförsäkringar Västerbotten har följande kontaktuppgifter:
Organisationsnummer: 594001–3161
Postadress: Rådhusesplanaden 11, 903 28 Umeå
Besöksadress: Rådhusesplanaden 11, 903 28 Umeå
E-postadress: info@lfvasterbotten.se
Telefonnummer: 090-109050
Webbplats: www.lansforsakringar.se/vasterbotten
Länsförsäkringar Västerbotten har genom avtal åtagit sig att distribuera försäkring för
• Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)
• Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
• Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ)
• Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)
Detta innebär att försäkringsförmedlaren i förekommande fall även kan komma att förmedla försäkring från dessa bolag på Länsförsäkringar Västerbottens uppdrag.
Försäkringsförmedlaren har inget kvalificerat innehav i något försäkringsföretag. Inget försäkringsföretag eller moderbolaget till ett försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i försäkringsförmedlaren.

Försäkringsförmedlaren tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter som man förmedlar. Eftersom försäkringsförmedlaren är anknuten försäkringsförmedlare till Länsförsäkringar Västerbotten tillhandahåller försäkringsförmedlaren inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys.

Ersättning till försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren får ersättning i form av provision för försäkringsförmedling och rådgivning från Länsförsäkringar Västerbotten. Grunderna för hur ersättningen bestäms framgår av
Bilaga 1 Bilaga 3

Registrering

Försäkringsförmedlaren finns registrerad i det register för försäkringsförmedlare som förs av Bolagsverket. Registreringen avser förmedling av följande slag av försäkringar.
☐ Registreringen avser förmedling av skadeförsäkring – skadeförsäkringsklasserna 1, 2, 3, 6, 7, 8 ,9, 10, 12, 13, 16 samt 17.
☐ Registreringen avser förmedling av skadeförsäkring – skadeförsäkringsklasserna 1, 2, 3, 6, 7, 8 ,9, 10, 12, 13, 16 samt 17, samt livförsäkring – livförsäkringsklasserna 1a, 1b, 3 samt 4, liksom försäkringsbaserade investeringsprodukter (Ibips) och vissa pensionsförsäkringar.
☒ Registreringen avser förmedling av skadeförsäkring – skadeförsäkringsklasserna 1 och 2, samt livförsäkring – livförsäkringsklasserna 1a, 1b, 3 samt 4, liksom försäkringsbaserade investeringsprodukter (Ibips) och vissa pensionsförsäkringar.
Du kan kontrollera förmedlarens registrering genom att kontakta Bolagsverket genom nedanstående kontaktuppgifter, eller genom att besöka dess webbplats på www.bolagsverket.se
Postadress: 851 81 Sundsvall
E-postadress: bolagsverket@bolagsverket.se
Telefon: 0771 670 670
Du kan kontrollera den anställdes rätt att förmedla försäkring genom att kontakta Finansinspektionen. Kontaktuppgifterna följer nedan. På begäran ska Finansinspektionen upplysa dig om den anställde har rätt att förmedla försäkringar, och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Tillsynsmyndigheter

Försäkringsförmedlarens försäkringsdistributionsverksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen.
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se
Försäkringsförmedlarens marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket.
Postadress: Konsumentverket / KO, Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Klagomål och vägledning

Försäkringsförmedlarens försäkringsdistributionsverksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen.
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se
Försäkringsförmedlarens marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket.
Postadress: Konsumentverket / KO, Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Försäkringsförmedlaren har skriftliga rutiner för hantering av klagomål. Med klagomål avses att du som kund framfört ett konkret missnöje mot försäkringsförmedlarens agerande i ett enskilt ärende.
En kund som är missnöjd med försäkringsförmedlarens agerande kan kostnadsfritt framföra klagomål till klagomålsansvarig hos Länsförsäkringar Västerbotten, Marcus Sandström genom att skicka e-post till adress marcus.sandtrom@lfvasterbotten.se, genom att skicka brev till marcus.sandstrom@lfvasterbotten.se eller genom att ringa till 091-109 050.
För att underlätta bedömningen av ditt ärende bör klagomål innehålla en kortfattad beskrivning av ärendet, namn på den medarbetare hos försäkringsförmedlaren som du haft kontakt med, när kontakten ägde rum, samt varför du är missnöjd med försäkringsförmedlaren. Om du framställer klagomål genom brev eller e-post ska du också bifoga de handlingar och det underlag som du anser vara relevant för ärendet och klagomålet. Framställda klagomål handläggs skyndsamt, och om ett klagomål inte tillmötesgås ska du få en skriftlig motivering till detta.
Som konsument kan du också få vägledning i ett eventuellt klagomålsärende från Konsumenternas försäkringsbyrå (www.konsumenternasforsakringsbyra.se), Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (www.konsumenternas.se), Konsumentverket (Hallå konsument) eller hos din kommunala konsumentvägledare, som du kan hitta på www.hallakonsument.se/sok-din-kommuns-konsumentverksamhet.

Tvist

Är du konsument har du rätt att få en tvist med försäkringsförmedlaren prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, 08-508 860 00, www.arn.se, arn@arn.se.
Du kan även alltid få en tvist med försäkringsförmedlaren prövad genom att väcka talan i allmän domstol.

Skadestånd

Länsförsäkringar Västerbotten, till vilket bolag försäkringsförmedlaren är anknuten, är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från dig, till följd av att försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt Lagen om försäkringsdistribution 4 kap. 1 § eller god försäkringsdistributionssed i övrigt.
Med god försäkringsdistributionssed menas bland annat att försäkringsförmedlaren med tillbörlig omsorg ska ta till vara kundens intressen samt handla hederligt, rättvist och professionellt. Försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter dina behov och önskemål samt endast rekommendera lösningar som är lämpliga för just dig. Om du är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet ska förmedlaren avråda dig från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till dina behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.
Om du vill göra anspråk på skadestånd ska du underrätta försäkringsförmedlaren eller Länsförsäkringar Västerbotten om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

För mer information kontakta Försäkringsbyrån

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Vi kommer när det passar
Dig och kan tillsammans se över hela din situation och dina
försäkringsbehov idag och i framtiden. Vi lämnar givetvis offert kostnadsfritt.
 • Försäkringsbyrån i Skellefteå AB
  Expolaris Center
  931 78 Skellefteå
  Besöksadress:
  Kanalgatan 77
  931 78 Skellfteå
 • 070-2251388
 • michael.norqvist@LFvasterbotten.se